Algemene Voorwaarden

 1. Definities
  1.1 Secuur: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, waaronder Secuur Interieurs, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 87845628.
  1.2 Consument: een Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  1.3 Contract: de schriftelijke of elektronische vastlegging door Secuur van de inhoud van de Overeenkomst.
  1.4 Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Secuur of Opdrachtgever.
  1.5 Opdrachtgever: iedere partij die met Secuur een overeenkomst sluit met betrekking tot koop, aanneming van werk, opdracht of anderszins.
  1.6 Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Secuur en Opdrachtgever tot aanneming van werk, het verrichten van werkzaamheden, leveringen, etc.
 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Secuur en Opdrachtgever.
  2.2 Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.
  2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2.4 Indien in deze voorwaarden of in het Contract is aangegeven dat een bepaalde regel geldt tenzij anders is overeengekomen (of woorden van gelijke strekking), geldt dat Opdrachtgever de bewijslast hiervan draagt (het feit dat anders is overeengekomen). Opdrachtgever kan dit uitsluitend bewijzen middels schriftelijk bewijs.
 3. Offertes, totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen
  3.1 Alle door Secuur uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door Secuur worden herroepen. Een offerte is in geen gevallen langer dan 20 dagen geldig.
  3.2 Een overeenkomst tussen Secuur en Opdrachtgever komt pas tot stand wanneer Opdrachtgever de offerte getekend heeft geretourneerd, Secuur een e-mail van Opdrachtgever heeft ontvangen waarin Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Secuur dan wel wanneer Secuur (of een Derde namens Secuur) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen (waaronder ook wordt begrepen de inkoop van materialen met het oog op de Overeenkomst en voorbereidende werkzaamheden in de werkplaats van Secuur).
  3.3 Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Opdrachtgever slechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van Secuur.
  3.4 Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Secuur worden overschreden. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opzegging, ontbinding en/of opschorting.
  3.5 Indien Secuur Opdrachtgever verzoekt een document te ondertekenen voor het vastleggen van de afspraken (bijvoorbeeld een overeenkomst of opdrachtbevestiging) en Secuur dit document niet per omgaande op de juiste wijze en volledig ondertekend retour ontvangt, worden de afgesproken termijn(en) voor de nakoming van de verplichtingen door Secuur opgeschort met een gelijk aantal dagen aan de vertraging.
  3.6 Alle door Secuur uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever aan Secuur ter beschikking is gesteld. Alle door Secuur uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn beperkt tot datgene wat Secuur in zijn aanbieding of offerte heeft vermeld. Indien bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) Opdrachtgever documenten aan Secuur verschaft (zoals een bestek) op basis waarvan Secuur een aanbieding of offerte verstuurt, betekent dit niet dat al hetgeen in die documenten (bestek) is opgenomen ook verwerkt is in het aanbod of de offerte van Secuur. Opdrachtgever dient zelf te controleren of datgene wat Secuur aanbiedt/offreert, overeenkomt met Opdrachtgevers wensen (bijvoorbeeld het bestek). Indien in voorgenoemde documenten (bestek) onderdelen staan die niet expliciet staan vermeld in de offerte/aanbieding van Secuur, dient Opdrachtgever uit eigen initiatief Secuur te verzoeken daarvoor een aparte offerte af te geven en gelden de betreffende onderdelen als meerwerk.
  3.7 Secuur is gerechtigd een offerte aan te passen en onder meer een hogere prijs te offreren, ook tijdens de geldigheidsduur van de offerte. In dat geval komt de oorspronkelijke offerte te vervallen.
  3.8 Indien Secuur op verzoek van Opdrachtgever informatie over diensten of over zijn bedrijf verschaft (bijvoorbeeld door het invullen van vragenlijsten), geldt dat deze informatie steeds bij benadering is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.
  3.9 Secuur heeft nooit de verplichting om aanvragen, bestellingen, etc. van Opdrachtgever te accepteren en Secuur houdt altijd de vrijheid om geen werkzaamheden (meer) te verrichten voor Opdrachtgever en niet (meer) te leveren aan Opdrachtgever, ook indien Secuur en Opdrachtgever een langdurige relatie met elkaar hebben opgebouwd en/of Opdrachtgever in meer of mindere mate afhankelijk is van Secuur. Bij weigering door Secuur een aanvraag o.i.d. uit te voeren of anderszins de relatie te beëindigen, is Secuur nooit gehouden tot een schadevergoeding of compensatie.
  3.10 Een opgegeven of overeengekomen prijs geldt altijd onder het voorbehoud van de beoordeling van de situatie door Secuur ter plaatse. Secuur is gerechtigd de prijs aan te passen (waaronder ook begrepen: te verhogen) indien Secuur van oordeel is dat de uitkomsten van de beoordeling ter plaatse zich daartoe lenen. Wanneer Opdrachtgever een Consument is, geldt dat Opdrachtgever bij een prijsverhoging door Secuur bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.
 4. Uitvoering van de Overeenkomst
  4.1 Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.
  4.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Secuur, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd, schriftelijk (daaronder niet begrepen: e-mail) een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door Secuur ook binnen deze termijn uitblijft.
  4.3 Opdrachtgever dient op eigen initiatief alle juiste gegevens en documenten, die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, en verder al hetgeen waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is (waaronder – maar niet uitsluitend – hetgeen is opgesomd in het volgende artikel in lid 2), aan Secuur juist en tijdig beschikbaar te stellen. Opdrachtgever staat er voor in dat de door of namens hem aan Secuur verstrekte gegevens en documenten juist en volledig zijn. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever al het voornoemde juist en volledig aan Secuur ter beschikking heeft gesteld.
  4.4 Opdrachtgever draagt er op eigen initiatief zorg voor dat Secuur tijdig voor aanvang van de werkzaamheden beschikt over alle relevante informatie over de plaats van leidingen, kabels en andere zaken die (bijvoorbeeld in de muren) verborgen zijn en kunnen worden geraakt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden (bijvoorbeeld door boorwerkzaamheden). Secuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat zij of door haar ingeschakelde personeelsleden of Derden een leiding, kabel of andere zaken in de muur beschadigen.
  4.5 Secuur heeft het recht Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  4.6 Wanneer Opdrachtgever aan Secuur materialen of andere zaken levert voor de ver- of bewerking door Secuur of Secuur in het kader van de Overeenkomst bepaalde zaken of delen daarvan dient te slopen en/of te verwijderen, vervalt het eventuele uitschot door de ver- of bewerking respectievelijk deze zaken aan Secuur, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op (schade)vergoeding. Kosten voor de afvoer en/of storting van stoffen en andere zaken die vrijkomen als gevolg van de hiervoor genoemde werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever.
  4.7 Het staat Secuur vrij binnen de kaders van de verplichtingen in de Overeenkomst de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. Secuur heeft daardoor ook (maar niet uitsluitend) het recht te bepalen op welke momenten zij haar personeel of de door haar ingeschakelde Derden inzet voor de uitvoering van de werkzaamheden en tijdens door weersomstandigheden veroorzaakte improductieve dagen naar eigen inzicht in te vullen.
  4.8 Secuur zal zich naar beste kunnen inspannen diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. Diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
  4.9 Indien Secuur voor de uitvoering van de Overeenkomst veiligheidsmaatregelen dient te nemen (bijvoorbeeld op grond van Arbowetgeving) en dit kosten voor Secuur met zich meebrengt, komt dit voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten zijn niet bi de opgegeven/overeengekomen prijs inbegrepen en deze kunnen apart in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
  4.10 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
  4.11 Opdrachtgever zal te allen tijde eventuele instructies van Secuur met betrekking tot opslag van de door Secuur geleverde zaken opvolgen.
  4.12 Secuur is gerechtigd reclamemateriaal op de zaken aan te brengen, zoals stickers.
 5. Verplichtingen van Opdrachtgever
  5.1 Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat Secuur tijdig en onbelemmerd zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat Secuur of de door haar ingeschakelde Derde(n), zodra zij op het werkterrein of in het gebouw zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.
  5.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor dat Secuur of de door Secuur ingeschakelde Derden tijdig kunnen beschikken over:
  a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het werk, het werkterrein, de werkomstandigheden en verder alle gegevens die Secuur nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals (maar niet uitsluitend) actuele foto’s en tekeningen van de situatie ter plaatse en informatie over de etage waar de zaken geplaatst moet worden en de weg en toegang daar naartoe;
  b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen);
  c. toegang tot het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  d. voldoende gelegenheid voor aanvoer, beveiligde opslag en afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  e. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water; en
  f. voldoende parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
  g. een goed werkend toilet.
  5.3 Het gebruik van en de aansluitingen voor de benodigde elektriciteit, gas, water e.d. zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  5.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt aan of op het werk werkzaamheden uit te (laten) voeren, behalve in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van Secuur.
  5.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan en niet mogelijk de Overeenkomst of rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde of te bezwaren (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – met een pandrecht) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Secuur. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 3:83 lid 2 BW.
  5.6 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
  5.7 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat uit te voeren werkzaamheden of leveringen welke niet tot de prestaties van Secuur behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de levering van zaken en/ of uitvoering van de werkzaamheden door Secuur geen vertraging ondervinden.
  5.8 De werkzaamheden dienen op ieder moment te kunnen worden uitgevoerd door Secuur of de door Secuur ingeschakelde Derden en in ieder geval op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.
  5.9 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de opdracht en deze komen voor zijn eigen rekening en risico. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, daaronder begrepen de grond waarop Opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften. Secuur heeft ten aanzien van het voorgaande geen waarschuwingsplicht.
  5.10 Mocht er (ondanks het bepaalde in de Overeenkomst en deze voorwaarden) een plicht op Secuur rusten Opdrachtgever te waarschuwen, bijvoorbeeld voor onjuistheden in de opdracht, voor gebreken of ongeschiktheid van zaken of fouten of gebreken in door de Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, dan is Secuur gerechtigd dit uitsluitend mondeling te doen. Dit artikellid geldt niet bij aanneming van een bouwwerk, voor zover Opdrachtgever een Consument is.
 6. Werkterrein, verkeer, bouwstoffen, afvalstoffen en andere materialen
  6.1 Opdrachtgever is gehouden om ruim voor aanvang van de werkzaamheden door Secuur het terrein en/of gebouw(en) waarop c.q. waarin Secuur de werkzaamheden dient uit te voeren in goede staat te brengen, zodanig dat Secuur alle werkzaamheden adequaat en zonder enige vertraging kan uitvoeren. Opdrachtgever dient er zoal (maar niet uitsluitend) voor te zorgen dat de vloer waarop zaken, zoals een keuken of meubel, worden geplaatst voldoende draagkracht heeft, qua hoogte is afgestemd op de te plaatsen zaak, egaal en waterpas is (c.q. anderszins is afgestemd op de te plaatsen zaak).
  6.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materialen en/of bouwstoffen te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het werk kunnen worden gebracht met gangbare hulpmiddelen/machines.
  6.3 Secuur kan Opdrachtgever gelegenheid geven de materialen, grondstoffen en andere zaken te keuren. Opdrachtgever dient de betreffende zaken in dat geval terstond te keuren. Indien Opdrachtgever de betreffende zaken afkeurt, dient hij dit terstond kenbaar te maken aan Secuur. Indien Opdrachtgever de betreffende zaken niet terstond keurt of indien Opdrachtgever niet terstond na de keuring gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk en gespecificeerd kenbaar maakt de zaken af te keuren, verliest hij het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door een gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen.
  6.4 Opdrachtgever is verplicht voor eigen rekening zorg te dragen voor de nodige afzettingen van het werkterrein en relevante wegen en dient verder alle verkeersmaatregelen uit te voeren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden door Secuur c.q. die van overheidswege of door Derden van Opdrachtgever worden verlangd.
  6.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient Opdrachtgever voor eigen rekening en risico faciliteiten aan Secuur aan te bieden, waardoor Secuur de afvalstoffen, resten, emballage en soortgelijke stoffen kan achterlaten op of in de directe nabijheid van het werkterrein, zonder dat Opdrachtgever daarvoor kosten bij Secuur in rekening kan brengen.
  6.6 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, kan Secuur niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen en is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Secuur hierdoor lijdt.
  6.7 Indien en zodra Secuur materialen, gereedschappen of andere zaken op het werkterrein heeft aangevoerd, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor goede beveiliging hiervan. Het risico ten aanzien van de ze zaken rust op Opdrachtgever vanaf dat moment. Mocht bijvoorbeeld iets gestolen worden, beschadigd raken of verbranden, dan komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6.8 Wanneer Opdrachtgever aan Secuur materialen of andere zaken levert voor de ver- of bewerking door Secuur, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid hiervan. Eventuele daaraan verbonden risico’s komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. De betreffende materialen of andere zaken dienen eenvoudig en efficiënt door Secuur te kunnen worden ver- c.q. bewerkt. Indien dit niet het geval is, is Secuur gerechtigd hiervoor een meerprijs in rekening te brengen (voor onder meer de extra arbeid die ermee gemoeid is).
 7. Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering
  7.1 De termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk c.q. de levering van een zaak wordt verlengd met de periode waarin welke Opdrachtgever niet voldoet aan enige verbintenis tegenover Secuur.
  7.2 De termijn waarbinnen het werk zal worden afgerond of de zaken worden geleverd, wordt automatisch verlengd met de periode dat er sprake is van overmacht, onwerkbare dagen, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, als gevolg van meerwerk, en/of in geval van omstandigheden waaronder niet van Secuur kan worden gevergd dat het werk of de zaken binnen de overeengekomen termijn wordt (op)geleverd.
  7.3 Onder onwerkbare dagen als bedoeld in het vorige lid worden onder meer begrepen (maar niet uitsluitend) dagen waarop de weersomstandigheden ervoor zorgen dat de werkzaamheden door Secuur niet adequaat en naar behoren kunnen worden uitgevoerd.
 8. Levering van zaken
  8.1 Dit artikel is van toepassing op het geval Secuur zaken levert (zonder deze zaken (zelf) te monteren of anderszins bij Opdrachtgever te verwerken).
  8.2 De zaken worden geleverd Ex Works (af fabriek) zoals omschreven in Incoterms 2020, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
  8.3 Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Secuur het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
  8.4 Levering en transport komen in alle gevallen voor rekening en risico van Opdrachtgever (ook wanneer partijen in afwijking van het voorgaande overeenkomen dat Secuur zorg zal dragen voor transport), tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
  8.5 In alle gevallen heeft Opdrachtgever een afnameplicht. De afnameplicht houdt onder meer in dat Opdrachtgever hetgeen Secuur ter levering aanbiedt (al dan niet via een Derde-transporteur), op dat moment dient af te nemen.
  8.6 Indien is overeengekomen dat Secuur zorg draagt voor transport en Opdrachtgever de producten tijdens transport door Secuur wenst te laten verzekeren, of anderszins eisen voor transport heeft, dient zij zulks schriftelijk met Secuur overeen te komen. De verzekering geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8.7 Opdrachtgever dient er voor eigen rekening voor zorg te dragen dat de levering kan plaatsvinden aan per trailer bereikbare adressen, tenzij een ander type vrachtauto is overeengekomen. Opdrachtgever is gehouden voor eigen rekening voldoende personeel en materieel ter beschikking te stellen ter lossing van de zaken.
  8.8 Indien is overeengekomen dat Secuur zorg draagt voor transport zal Opdrachtgever aan Secuur alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de juiste documenten voor douane(s). Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op Opdrachtgever. Eventuele vertraging in de levertijd door bijvoorbeeld oponthoud bij douane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door Opdrachtgever, is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  8.9 Indien producten door overmacht of door verzuim van Opdrachtgever in de nakoming van zijn afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Secuur gerechtigd deze producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan en betaling van alle bijbehorende kosten te verlangen zonder dat Opdrachtgever een recht op opschorting van betaling toekomt.
  8.10 Indien Opdrachtgever zijn afnameplicht niet nakomt is Secuur gerechtigd de Overeenkomst na ommekomst van een termijn van 36 uur kosteloos te ontbinden, tenzij Opdrachtgever de betreffende zaken alsnog afneemt binnen die termijn én tijdig daaraan voorafgaand alle openstaande vorderingen en de door Secuur gemaakte en nog te maken kosten vergoedt.
  8.11 Vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden) gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.
  8.12 Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Secuur, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst indien de late levering (mede) aan Opdrachtgever is toe te rekenen.
 9. Garantie
  9.1 Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat Secuur geen garantie geeft op het werk, de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden.
  9.2 In alle gevallen waarin Secuur een of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.
  9.3 Secuur kan niet gehouden worden aan uitingen van derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op grondstoffen.
  9.4 Opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op garantie indien hij alle instructies van Secuur, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover Secuur is nagekomen en nakomt.
  9.5 Iedere garantie houdt uitsluitend in dat Secuur gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte of opgeleverde geen gebreken vertoont die het gevolg zijn van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte of opgeleverde niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor Opdrachtgever het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van Secuur onder deze garantiebepaling op.
  9.6 Alleen Opdrachtgever kan (persoonlijk) een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden/wordt overgedragen.
  9.7 De garantie geldt niet wanneer:
  a. Opdrachtgever niet heeft gehandeld conform het volgende artikel van deze voorwaarden;
  b. Opdrachtgever enige verplichting tegenover Secuur (voortvloeiend uit deze overeenkomst, zoals – maar niet uitsluitend – het tijdig betalen van de facturen, of uit enige andere rechtsverhouding met Secuur) niet nakomt, niet is nagekomen of indien er aanwijzingen zijn dat Opdrachtgever enige verplichting niet zal nakomen;
  c. de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens Secuur, de leverancier van Secuur en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;
  d. er sprake is van normale slijtage;
  e. er sprake is van transport- of verwerkingsschade;
  f. er sprake is van ongelukken;
  g. de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen misbruik, verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken;
  h. er sprake is van schade of gebreken veroorzaakt door klimatologische invloeden;
  i. de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, gebruikt blijft worden;
  j. er sprake is van gebrekkig of achterstallig onderhoud.
  9.8 Een door Secuur gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Secuur in voor eventueel door de Opdrachtgever of door derden geleden schade.
  9.9 In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor hetgeen vervangen of hersteld is, verstrekt.
  9.10 Indien de onderaannemer of leverancier van Secuur of de fabrikant van de zaak of het materiaal garantie geeft op de zaak of het materiaal en de garantievoorwaarden van de onderaannemer, leverancier of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die Secuur stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de onderaannemer c.q. leverancier c.q. fabrikant. Indien de onderaannemer, leverancier of de fabrikant garantie geeft op de zaak of het materiaal en de garantievoorwaarden van de onderaannemer, leverancier of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die Secuur stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de onderaannemer c.q. leverancier c.q. fabrikant.
  9.11 Opdrachtgever dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat hij en de eindgebruiker van de door Secuur geleverde zaken en opgeleverde werken, beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, instructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens Secuur, de leverancier van Secuur en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. Opdrachtgever vrijwaart Secuur voor aanspraken van derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde instructies.
  9.12 Het volgende artikel van deze voorwaarden is ook van toepassing in geval van garantie.
 10. Afronding werkzaamheden, controle en reclametermijn
  10.1 Opdrachtgever dient de dienstverlening en te leveren zaken direct na het einde van de werkzaamheden respectievelijk bij de aflevering te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen zo spoedig mogelijk na de controle, maar in ieder geval uiterlijk 5 werkdagen na het einde van de werkzaamheden c.q. de aflevering van de zaken, gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd en schriftelijk aan Secuur te worden medegedeeld. In het geval van een overeenkomst van aanneming van werk, geldt de regeling van artikel 7:758 BW. Daarbij geldt dat alle gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs kan ontdekken, gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd mondeling én schriftelijk aan Secuur dienen te worden medegedeeld.
  10.2 Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na de ontdekking ervan gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd en schriftelijk aan Secuur mee te delen.
  10.3 Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen, afwerking, kleuren, hardheid, satinage, dikte dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de zaken of het werk, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt en geven Opdrachtgever (onder meer – maar niet uitsluitend) niet het recht op opzegging, (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, opschorting, afkeuring of het weigeren van ontvangst of betaling van de zaken c.q. het werk. Bij de beoordeling van de uitvoering van de Overeenkomst blijft de esthetische waarde buiten beschouwing.
  10.4 Bij reclamatie dient Opdrachtgever de zaken aan te bieden aan Secuur, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
  10.5 Indien een zaak of het werk gebrekkig is dan wel de werkzaamheden niet conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd en tijdig is gereclameerd, zal Secuur (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak/het werk binnen redelijke termijn vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan c.q. (het betreffende onderdeel van) de werkzaamheden alsnog conform de Overeenkomst uitvoeren. Secuur is gerechtigd in plaats van de voorgaande verplichting vervangende vergoeding voor (het betreffende onderdeel) aan Opdrachtgever te voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak c.q. tot een maximum van de prijs voor (het betreffende onderdeel van) de werkzaamheden c.q. tot een maximum van (het betreffende onderdeel van) de aanneemsom. Tot meer dan het voorgaande is Secuur niet gehouden.
  10.6 Indien een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Secuur integraal voor rekening van Opdrachtgever.
  10.7 Reclames geven Opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.
  10.8 Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op een tekortkoming in de prestatie c.q. kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de termijnen en voorwaarden als genoemd in dit artikel niet zijn nageleefd. In dat geval heeft Opdrachtgever onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
  10.9 Indien Opdrachtgever een document heeft ondertekend of anderszins akkoord heeft gegeven voor de afronding van de werkzaamheden, de oplevering van het werk of de levering van de zaken, geldt dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig zijn en dat hetgeen is af- of opgeleverd c.q. is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoordt.
  10.10 Indien Opdrachtgever de zaak of het werk geheel of deels in gebruik neemt, geldt dat Opdrachtgever de zaak c.q. het werk heeft aanvaard (wordt het werk als opgeleverd beschouwd) en geldt dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig zijn en dat hetgeen is af- of opgeleverd c.q. is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoordt.
  10.11 Secuur is niet verplicht – ook niet in geval van aanneming van een bouwwerk – bij de kennisgeving dat het werk klaar is om te worden opgeleverd, een dossier aan Opdrachtgever te overleggen met betrekking tot het tot stand gebrachte bouwwerk.
 11. Prijzen
  11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van Secuur in euro’s, exclusief BTW, exclusief verzendkosten, exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, exclusief parkeerkosten en exclusief de aan- en afvoer van (vrijgekomen) (afval)stoffen en materialen.
  11.2 Indien Secuur afwijkingen constateert ten aanzien van de door Opdrachtgever voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst opgegeven informatie (zoals – maar niet uitsluitend – maatvoering), is Secuur gerechtigd de prijs te verhogen en daarnaast alle kosten die Secuur daardoor maakt bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Het voorgaande levert geen ontbindingsbevoegdheid voor Opdrachtgever op.
  11.3 Indien sprake is van een stijging van de kostprijs (zoals de inkoopprijs van materialen die aan Secuur wordt gefactureerd of een stijging van loonkosten) na het sluiten van de Overeenkomst, mag Secuur de prijs (waaronder mede begrepen: de aanneemsom) verhogen als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. Secuur heeft tevens het recht een (vaste) aanneemsom te herberekenen (en dus ook te verhogen) op enig moment voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Wanneer Opdrachtgever een Consument is, geldt dat Opdrachtgever bij een prijsverhoging door Secuur bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.
  11.4 Secuur is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Opdrachtgever kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Secuur.
  11.5 In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk is Secuur gerechtigd een redelijke verhoging van de prijs te vorderen, waarbij Secuur niet gebonden is aan eerder aangeboden en/of overeengekomen eenheidsprijzen.
  11.6 De geoffreerde prijzen en overeengekomen prijzen zijn steeds gebaseerd op de uitvoering van de gehele Overeenkomst (alle onderdelen in de offerte/Overeenkomst). Wanneer Opdrachtgever de offerte slechts deels accepteert of in geval van minderwerk, is Secuur gerechtigd de prijzen in de offerte c.q. Overeenkomst aan te passen en voor de overblijvende onderdelen een hogere prijs in rekening te brengen.
  11.7 Indien de werkzaamheden, om welke reden dan ook, tussentijds worden gestaakt en later opnieuw worden aangevangen, heeft Secuur recht op vergoeding door Opdrachtgever van alle kosten die daaruit voortvloeien, zoals (maar niet uitsluitend) opslagkosten en vervoers- en transportkosten.
  11.8 Indien de werkzaamheden door Secuur worden uitgevoerd op regiebasis of wordt gewerkt met een begroting, geldt een standaard opslag van minimaal 10% op materialen en andere roerende zaken (bovenop de vermelde prijzen), tenzij partijen anders overeenkomen.
  11.9 Indien Secuur werkzaamheden dient uit te voeren en de reisafstand via de openbare weg vanaf het kantooradres van Secuur naar de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, meer dan 50 kilometer bedraagt, geldt het volgende. Secuur (en de door haar ingeschakelde Derde(n)) heeft het recht in een accommodatie (zoals – maar niet uitsluitend – een hotel) te overnachten gedurende de periode dat de werkzaamheden worden verricht (‘in de kost gaan’). Alle reiskosten die de hiervoor genoemde 50 kilometer te boven gaan en alle verblijfkosten (zowel van Secuur als de door haar ingeschakelde Derde(n)) komen voor rekening van Opdrachtgever.
  11.10 Indien Secuur en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat bijvoorbeeld montage onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, zijn daar niet bij inbegrepen het verrichten van aanvullende (bouwkundige) werkzaamheden (die nodig zijn om ongestoord de montage te kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het slopen of aanbrengen van een wand, aanleggen van leidingen, aanleggen van elektriciteit, etc.), tenzij anders is overeengekomen. Deze aanvullende (bouwkundige) werkzaamheden zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  11.11 Onderhoud is niet bij de prijs inbegrepen, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Indien wel onderhoud is overeengekomen, geldt dat dit beperkt is tot één onderhoudsbeurt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  11.12 Alle prijzen zien enkel op het leveren van de aangegeven producten of het verrichten van bepaalde werkzaamheden. Indien in een uiting (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, offerte) een onderdeel werkzaamheden omvat (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, montage of onderhoud) en daarin tevens materialen kunnen worden gelezen, geldt voor alle gevallen dat de prijs enkel gebaseerd is op de werkzaamheden en exclusief de leverantie van materialen is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Andersom geldt eveneens dat indien in een uiting (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, offerte) een onderdeel te leveren zaken omvat, en daarin tevens diensten (zoals – maar niet uitsluitend – montage of onderhoud) kunnen worden gelezen, de prijs enkel gebaseerd is op de te leveren zaken en exclusief dienstverlening is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 12. Betaling en opeisbaarheid
  12.1 Betaling dient per bank in euro’s te geschieden.
  12.2 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Secuur verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.
  12.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle werkelijke door Secuur gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van zijn vorderingen op Opdrachtgever, met een minimum van € 250,00 per factuur.
  12.4 Secuur heeft het recht tussentijds (in delen) te factureren.
  12.5 Secuur kan gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen.
  12.6 Opdrachtgever dient steeds minimaal 40% van de prijs uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst te betalen, 50% voorafgaand aan de montage/levering en de resterende 10% direct na montage/levering, tenzij partijen anders overeenkomen.
  12.7 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Secuur een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Secuur heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
  12.8 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Secuur te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Secuur uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
  12.9 Opdrachtgever heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.
 13. Stelposten
  13.1 Onder stelposten worden verstaan het als zodanig aangeduide geldbedragen, welke in de aannemingssom zijn begrepen en ten laste waarvan nader in het bestek beschreven uitgaven worden gebracht.
  13.2 Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt te zijn dan het bedrag van die stelpost, zal de afwijking worden verrekend.
  13.3 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op de aanschaffing van bouwstoffen, wordt gerekend met prijzen, welke zijn samengesteld uit:
  a. de prijzen op basis van franco levering op of in het vervoermiddel bij het werkterrein;
  b. een aannemersvergoeding van 10% van de onder a bedoelde prijzen.
  13.4 Kosten van emballage en de terugzending daarvan komen voor rekening van Opdrachtgever.
  13.5 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op de verrichting van werkzaamheden, wordt gerekend met prijzen, welke zijn samengesteld uit:
  a. de voor de uitvoering nodige kosten, voor zover deze rechtstreeks op de uitvoering betrekking hebben;
  b. een aannemersvergoeding van 10% van de onder a bedoelde kosten.
  13.6 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden, wordt gerekend met bedragen, welke zijn samengesteld uit:
  a. het bedrag van de aan derden gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet begrepen;
  b. een aannemersvergoeding van 10% van het onder a bedoelde bedrag.
 14. Hoeveelheden
  14.1 Onder verrekenbare hoeveelheden worden verstaan de als zodanig aangeduide hoeveelheden; afwijkingen worden verrekend overeenkomstig het bepaalde in het volgende artikel.
  14.2 Onder geschatte hoeveelheden worden verstaan de met de toevoeging ‘naar schatting’, ‘ongeveer’ of dergelijke aanduidingen genoemde hoeveelheden. Een afwijking van een geschatte hoeveelheid wordt verrekend indien en voor zover er sprake is van een afwijking die meer bedraagt dan 10% van die geschatte hoeveelheid.
  14.3 Afwijkingen van andere dan de in het eerste of tweede lid bedoelde hoeveelheden, welke door Opdrachtgever worden verlangd of voorgeschreven, worden deze verrekend (in rekening gebracht) conform de prijs die Secuur in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk daarvoor een prijs overeenkomen. Opdrachtgever kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Secuur.
  14.4 Indien hoeveelheden bouwstoffen zijn vermeld, worden daaronder verstaan, voor zover niet anders is bepaald, hoeveelheden in het werk gemeten.
 15. Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
  Indien verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze blijken te hoog of te laag te zijn om het werk overeenkomstig de Overeenkomst of de aard van het werk tot stand te brengen, zullen de afwijkingen van deze hoeveelheden worden verrekend conform de prijs die Secuur in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk daarvoor een prijs overeenkomen. Opdrachtgever kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Secuur.
 16. Eigendomsvoorbehoud
  16.1 De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van Secuur, zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de vorderingen:
  a. ter zake van door Secuur aan Opdrachtgever krachtens deze of enige andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,
  b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,
  c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
  Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Secuur onder eigendomsvoorbehoud op Opdrachtgever openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
  16.2 Alle zaken die Secuur aanwijst en waarvan Secuur middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van Secuur afkomstig te zijn.
  16.3 De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.
  16.4 Wanneer aan Opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.
 17. Retentierecht
  Wanneer Secuur goederen van Opdrachtgever onder zich heeft, is Secuur gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Secuur op dat moment op Opdrachtgever heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.
 18. Overige diensten
  18.1 Secuur treedt op als gemachtigde van Opdrachtgever indien dit bij kan dragen aan de uitvoering van de Overeenkomst door Secuur. Het ontbreken van een schriftelijke machtiging kan Secuur niet worden tegengeworpen, wanneer Opdrachtgever expliciet of impliciet toestemming heeft gegeven, dan wel dat het optreden als gemachtigde uit de gegeven omstandigheden of de aard van de Overeenkomst/werkzaamheden voortvloeit.
  18.2 Indien partijen overeenkomen dat Secuur het vergunningstraject of anderszins de communicatie met de autoriteiten (zoals de gemeente) zal verrichten, geldt dat Secuur uitsluitend een inspanningsverbintenis heeft. Secuur kan niet garanderen dat de gewenste uitkomst (bijvoorbeeld een vergunning) ook daadwerkelijk wordt behaald (afgegeven) en is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen door gedragingen van Derden, zoals de autoriteiten. Indien er vertraging ontstaat bij de afgifte van de benodigde vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, etc., of deze op andere wijze minder snel dan verwacht worden afgegeven, zal de termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk c.q. de levering van een zaak met een periode gelijk aan de periode van de vertraging worden verlengd.
 19. Overmacht
  19.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Secuur naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
  19.2 Onder overmacht aan de zijde van Secuur wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Secuur geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Secuur niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen van Derden waarvan Secuur op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, grote uitbraken van ziekte, epidemieën, pandemieën, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, vertraging in de afgifte van benodigde toestemmingen, ontheffingen, vergunningen, etc., ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van zijn toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Secuur (waaronder, maar niet uitsluitend, de direct en indirect bestuurders en aandeelhouders van Secuur).
  19.3 Secuur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Secuur zijn verbintenis had moeten nakomen.
 20. Ontbinding, opschorting en opzegging door Secuur
  20.1 Secuur behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Secuur nakomt.
  20.2 Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Secuur gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Opdrachtgever, Opdrachtgever in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of Opdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
  20.3 Voor zover Opdrachtgever een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Secuur toerekenbaar tekort is geschoten. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.
  20.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door Secuur conform de vorige leden, dient Opdrachtgever het resterende deel van de aanneemsom/hoofdsom te voldoen, onverminderd het recht van Secuur aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.
  20.5 Secuur is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. In dat geval wordt de prijs herberekend naar de geleverde zaken en verrichte werkzaamheden. Bij Overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt daarbij voor Secuur een opzegtermijn van maximaal een week.
 21. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging
  21.1 Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die Secuur ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die Secuur ten gevolge van de schorsing lijdt, worden door Opdrachtgever aan Secuur volledig vergoed.
  21.2 Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening en risico van Secuur.
  21.3 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen, kan Secuur bovendien vorderen, dat haar een betaling voor het uitgevoerde deel van het werk wordt gedaan. Daarbij dient Opdrachtgever aan Secuur tevens een door Secuur in redelijkheid te bepalen vergoeding te betalen met betrekking tot de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte bouwstoffen, materialen en andere zaken en alle voor Secuur uit de schorsing voorvloeiende kosten en andere schade.
  21.4 Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt is Secuur bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding, nakoming en/of ongedaanmaking. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.
  21.5 Wordt de (verdere) uitvoering van het werk of de voltooiing daarvan onmogelijk gemaakt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, tenietgaat, verloren raakt of beschadigd raakt, zonder dat dit aan Secuur kan worden toegerekend, dan is Secuur gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding, nakoming en/of ongedaanmaking. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.
  21.6 In geval Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of deels opzegt, dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.
  21.7 Ingeval van beëindiging (deels of geheel) van het werk in onvoltooide staat heeft Secuur recht op de volledige prijs (bijvoorbeeld aanneemsom) en alle kosten en schade die Secuur ten gevolge van de beëindiging heeft moeten maken.
 22. Intellectuele eigendomsrechten
  22.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Secuur de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op al hetgeen Secuur aan Opdrachtgever verschaft, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) de door haar geleverde zaken, de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en programmatuur.
  22.2 Opdrachtgever garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Secuur materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.
  22.3 Opdrachtgever garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever (of derden namens Opdrachtgever) aan Secuur verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden. Opdrachtgever vrijwaart Secuur voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die Secuur door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is Opdrachtgever gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan Secuur met betrekking tot dergelijke aanspraken.
  22.4 Indien Secuur ‘werken’ in de zin van de Auteurswet of andere gegevens, documenten, adviezen of producten (waaronder onder meer – maar niet uitsluitend – verstaan: tekeningen, constructieve berekeningen en schetsen) aan Opdrachtgever verschaft, verkrijgt Opdrachtgever uitsluitend een licentie om deze te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verschaft en binnen de grenzen van de betreffende Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever heeft niet het recht voornoemde werken, gegevens, documenten, adviezen of producten of onderdelen daarvan (zoals, maar niet uitsluitend, de broncodes) aan Derden (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een concurrerend bedrijf of architect) te verschaffen. Is de Overeenkomst tot een einde gekomen voordat de uitvoering daarvan is voltooid, dan Opdrachtgever niet (meer) het recht zonder tussenkomst of schriftelijke toestemming van Secuur de door Secuur aan Opdrachtgever verschafte werken, gegevens, documenten, adviezen of producten of onderdelen daarvan, te gebruiken of aan Derden te verschaffen.
 23. Marketing
  23.1 Het is Secuur en de door haar ingeschakelde Derden toegestaan op het terrein, aan gebouwen of aan andere werken van Opdrachtgever demontabele reclame-uitingen aan te brengen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op een (schade/kosten)vergoeding.
  23.2 Secuur kan zelf opnames (zoals foto’s) (laten) maken van het werk en/of Opdrachtgever verzoeken opnames aan Secuur ter beschikking te stellen. Secuur is gerechtigd (ook in de hiervoor genoemde gevallen) opnames van het werk te publiceren en te gebruiken voor marketingdoeleinden, onder meer op zijn website.
 24. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  24.1 Iedere aansprakelijkheid van Secuur voor schade tegenover Opdrachtgever en Derden is per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Secuur voor het geval in kwestie uitkeert. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt voor iedere vorm van aansprakelijkheid en onder meer (maar niet uitsluitend) voor schade, zowel bij Opdrachtgever als bij derden, als gevolg van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst, als gevolg van het plegen van een onrechtmatige daad of als gevolg van fouten/tekortkomingen van personeel of door Secuur in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
  24.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde verzekering mocht plaatsvinden (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, omdat de schade niet onder de dekking valt of Secuur voor de schade/betreffend risico geen verzekering heeft), dan is de schade beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst, dan wel indien het gaat om een duurcontract, de factuurwaarde over die maand, in alle gevallen met een maximum van € 5.000.
  24.3 Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Secuur of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
  24.4 Opdrachtgever zal Secuur vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Secuur daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever (inclusief de integrale kosten van rechtsbijstand).
  24.5 De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing in geval van garantie.
 25. Toepasselijk recht en geschillen
  25.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Secuur partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
  25.2 Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de Nederlandse rechter exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Secuur en Opdrachtgever. Het staat echter Secuur vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Secuur en Opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.
  25.3 Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.